Regulamin Bezpłatnej Konsultacji

Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania przez Użytkowników z Formularza kontaktowego zwanego dalej Bezpłatna konsultacja określa zasady korzystania przez Użytkowników z „Formularza kontaktowego” dostępnego na stronie internetowej www.damianrozmarynowski.pl w celu uzyskania odpowiedzi na zadawane pytania w określonym zakresie tematycznym.

I  Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Formularz kontaktowy – formularz, w którym Użytkownicy strony internetowej www.damianrozmarynowski.pl wpisują niezbędne informacje w celu skorzystania z usługi.
 2. Użytkownik – osoba korzystająca z „Formularza kontaktowego” w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie.

II  Określenie zasad korzystania przez Użytkowników z „Formularza kontaktowego”

 1. Korzystanie z Formularza kontaktowego nie wymaga od Użytkownika żadnej formy rejestracji czy logowania.
 2. Dostęp do formularza jest bezterminowy i bezpłatny.
 3. Formularz kontaktowy służy wyłącznie do komunikacji w zakresie tematycznym określonym na stronie www.damianrozmarynowski.pl.

III  Warunki korzystania z Formularza kontaktowego i obowiązki Użytkownika.

Aby skorzystać z Formularza kontaktowego Użytkownik dokonuje następujących czynności:

 • podaje w Formularzu kontaktowym następujące dane: adres e-mail, numer telefonu, temat rozmowy,
 • potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz że akceptuje postanowienia w nim zawarte,
 • potwierdza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przekazania informacji zwrotnej na opisany temat/a oraz ich archiwizacji,
 • potwierdza chęć kontaktu poprzez naciśnięcie przycisku znajdującym w Formularzu kontaktowym „Wyślij zapytanie”.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz poszanowaniem ogólnie panujących norm etycznych.
 2. Użytkownik zobowiązuje się podać wyłącznie swoje prawdziwe dane osobowe oraz dane kontaktowe, do korzystania z których jest uprawniony.
 3. Użytkownikowi korzystającemu „Bezpłatnej konsultacji” przysługuje prawo do jednorazowej konsultacji trwającej 15-30 minut.
 4. W przypadku chęci ponownego skorzystania przez Użytkownika z „Bezpłatnej konsultacji”, właściciel serwisu zastrzega sobie prawo złożenia odmowy.

Odpowiedzialność właściciela serwisu

 1. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za decyzje, które Użytkownik formularza kontaktowego podjął w wyniku skorzystania z opcji „Bezpłatnych konsultacji”.
 2. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności do formularza kontaktowego, który wynika z przyczyn niezależnych od właściciela serwisu lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu informatycznego i/lub strony internetowej www.damianrozmarynowski.pl.
 3. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym momencie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.damianrozmarynowski.pl, w zakładce Regulamin Bezpłatnej Konsultacji.
 4. Właściciel serwisu ma prawo do wycofania usługi „Bezpłatna konsultacja” w dowolnym czasie i bez podania przyczyny.

Przetwarzanie danych osobowych przez SiZ Sp. z o.o.

 1. Administratorem danych osobowych jest SIZ SP. Z.O.O., ul. Kalinowskiego 7, Piła
  64-920, NIP 7642673299, REGON 365063236.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, poprzez odznaczenie odpowiedniego okna na Formularzu kontaktowym na stronie www.damianrozmarynowski.pl.
 3. Przetwarzaniu podlegają następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie ich może skutkować brakiem odpowiedzi poprzez Formularz kontaktowy właściciela serwisu.
 5. Użytkownik serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich zmiany. Każdemu Użytkownikowi przysługuje również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych za pomocą korespondencji mailowej na adres: [email protected]
 6. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione jedynie:

a) odpowiednim organom państwa polskiego na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego,

b) innym osobom i podmiotom gospodarczym, ale w przypadkach innych niż opisany w podpunkcie a) jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.