- Margo Worldwide

- Margo Worldwide Zarząd

- Mondi Polska Agencja Pracy

- Polska Press Bydgoszcz

- TJ Logistic

Regulamin
Media head
Warto przeczytać

Regulamin świadczenia usług przez Sky Coaching Damian Rozmarynowski

Ogólne postanowienia

1. Administratorem i właścicielem serwisu internetowego www.damianrozmarynowski.pl  jest SIZ Sp. z o.o., ul. Widok 8, 64-920 Piła, NIP 764 267 32 99.

2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu. Korzystanie z usług serwisu jest równoznaczne z jego akceptacją.

3. Serwis jest elementem pośredniczącym w zakupie oferowanych usług z zakresu coachingu i szkoleń. Wszystkie opisane usługi podlegają pod niniejszy regulamin, przy czym opisywane akcje promocyjne i udzielane rabaty w żaden sposób nie łączą się ze sobą.

4. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego, a także postanowień Regulaminu, od momentu rozpoczęcia użytkowania serwisu. W całym procesie użytkowania serwisu propagowanie treści o bezprawnym charakterze, czy uznawanych za obraźliwe i naruszające dobra osobiste jest zabronione.

Zasady Uczestnictwa w warsztatach, treningach i szkoleniach

1. Każdy uczestnik szeroko pojętych działań szkoleniowych zorganizowanych lub współorganizowanych przez SIZ Sp. z o.o. oświadcza, że w żadnym wypadku nie będzie ich rejestrował (w formie zarówno audio, jak i wideo), zachowywał i rozpowszechniał w jakiekolwiek postaci. Wszelkie materiały szkoleniowe są własnością intelektualną twórców tychże materiałów oraz są one chronione prawami autorskimi i są udostępniane Uczestnikowi jedynie do użytkowania prywatnego. Żadne z materiałów nie mogą stanowić przedmiotu sprzedaży, odsprzedaży czy udostępniania publicznego osobom trzecim, nie będącym Uczestnikami warsztatów, treningów oraz szkoleń SIZ Sp. z o.o.

2. Uczestnicy szkoleń, treningów i warsztatów organizowanych lub współorganizowanych przez SIZ Sp. z o.o. oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu (w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie) a także na późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio i wideo ze szkoleń, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że rezygnują z jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. Postanowienie to nie obejmuje osób biorących udziału w indywidualnych sesjach coachingowych.

3. SIZ Sp. z o.o. będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio i wideo oraz inne materiały zawierające imię oraz wizerunek lub głos uczestników jedynie w celach przygotowywania szeroko pojętych działań szkoleniowych, marketingowych, promocyjnych i wizerunkowych.

4. Biorąc udział w szeroko pojętych szkoleniach ich Uczestnik otrzymuje pewną wiedzę oraz  metody działania z zakresu owej dziedziny, której dotyczy szkolenie. Informacje te zostaną zawarte również w materiałach szkoleniowych oddawanych do użytku Uczestnikowi. SIZ Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, a także nie daje Uczestnikowi gwarancji osiągnięcia założonych efektów związanych z zakresem tematycznym szkoleń i sesji coachingowych. Wyłącznie Uczestnik odpowiedzialny jest za sposób wykonania i wykorzystywania prezentowanych mu metod działań, ze szczególnym uwzględnieniem niezgodnego z instrukcjami trenera ich wykorzystania.

5. Uczestnik szkoleń, warsztatów i treningów oświadcza, że nie będzie zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do działań i wydarzeń w których brał udział.

6. SIZ Sp. z o.o. nie bierze na siebie odpowiedzialności za bezprawne używanie jego logo, nazwy działalności, treści materiałów, danych osobowych trenera, przez inne osoby, które wykorzystały je do swoich celów.

7. Uczestnik działań szkoleniowych organizowanych przez SIZ Sp. z o.o. oświadcza, że w pełni rozumie, iż charakter tych wydarzeń jest wyłącznie edukacyjny.

Zasady odwoływania uczestnictwa w szkoleniach

1. Jeżeli szkolenie nie dojedzie do skutku z przyczyn niezależnych od SIZ Sp. z o.o., a zostało one opłacone przez Uczestnika, to zostanie ono rozliczone w jeden z następujących sposobów:

- wpłaconą kwotę można wykorzystać na inne wydarzenie w dowolnie wybranym terminie

- nastąpi zwrot wpłaconej kwoty, po uprzednio otrzymanej informacji w formie e-mail na adres [email protected] z danymi umożliwiającymi zwrot środków.

Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

2. SIZ Sp. z o.o. i osoby upoważnione w zakresie organizacji szkoleń mogą zgłosić się do Uczestnika szkolenia o jego opuszczenie w przypadku, gdy Uczestnik będzie dopuszczał się niestosownych zachowań, gdy będzie negatywnie wpływał na proces przebiegu szkolenia, oddziałując tym samym negatywnie na innych Uczestników, a bezwzględnie w przypadkach, gdy Uczestnik będzie pod wpływem substancji odurzających.

W takim przypadku zwrot wpłaconych środków wynosił będzie proporcjonalnie do ilości czasu, jaką Uczestnikowi pozostało do zakończenia szkolenia.

3. Jeżeli Uczestnik szkolenia opłacił wydarzenie a nie będzie mógł wziąć w nim udziału, to rozliczenie z tego tytułu nastąpi zgodnie z pkt. 1 opisanych w tym rozdziale.

Zwrot będzie dokonany po dostarczeniu przez Uczestnika faktury korekty (jeżeli faktura była wcześniej wystawiona) na adres mailowy [email protected]

Postępowanie reklamacyjne

1. Jeżeli Uczestnik szkolenia stwierdzi, że usługa została zrealizowana niezgodnie z umową lub ma inne obiekcje związane z jej wykonaniem, ma prawo do wszczęcia procedury reklamacyjnej.

2. Wszczęcie procedury następuje w chwili skierowania pisma w formie mailowej na adres [email protected] w przeciągu 14 dni od dnia realizacji usługi. Pismo powinno zawierać następujące dane: imię, nazwisko Uczestnika, informacje o szkoleniu, a także opis sytuacji podlegającej reklamacji.

3. Wszelkie reklamacje będą rozstrzygane w maksymalnym terminie 30 dni, licząc od momentu otrzymania zgłoszenia.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych poprzez niniejszy regulamin zastosowane zostaną właściwe przepisy kodeksu cywilnego.

2. Właściwym sądem przed którym będą rozstrzygane ewentualne spory, jest sąd właściwy dla siedziby SIZ Sp. o.o.

3. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umów zawartych za pośrednictwem serwisu www.damianrozmarynowski.pl

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2016r.

 

Messenger Kontakt
Kontynuuj na Messenger Facebook Messenger
Messenger